پرینت

سيستم فيلتراسيون شن و ماسه سازمان همياري شهرداري لرستان افتتاح شد

معاونت نظارت و پايش محيط زيست لرستان از افتتاح سيستم فيلتراسيون شن و ماسه شهرداري لرستان خبرداد.
مهندس مصطفي وند معاونت نظارت و پايش محيط زيست لرستان بيان داشت:با حضور حراست اداره کل آقاي مولايي و مهندس بهاروند مسئول کارخانه و ريس اداره پايش آقاي سالاوند سيستم فيلتراسيون شن و ماسه شوراي هميارهاي شهرداري لرستان که به دليل نقص فني خروجي باعث آلودگي زيست محيطي گرديده بود افتتاح شد.

 

سيستم فيلتراسيون شن و ماسه سازمان همياري لرستان
وي درادامه افزود:اين واحد به دليل واقع شدن در مسير جاده خرم آباد به بروجرد منظره نامناسبي را ايجاد کرده بود ،و باعث آلودگي هوا و مزاحمت براي مسافران و اهالي روستاهاي اطراف کارخانه پديد آورده بود ،که پس از بازديدهاي مکرر و ارائه راهکارهاي زيست محيطي در نهايت فيلتر کارخانه راه اندازي شدتا کارخانه ديگري زير چتر محيط زيست قرار گيرد و موجب پاکي هوا که يکي از اهداف اين معاونت مي باشد گردد.